HomeWebshopMijn accountContactInfoOnze FrankeerdienstFilatelie

Algemene voorwaarden

Inleidende bepaling:
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van producten door Postzegels Kopen via hun webwinkel.
Het plaatsen van een bestelling op de webshop van Postzegels Kopen leidt tot de aanvaarding van deze algemene voorwaarden.
Postzegels Kopen behoudt zich het recht deze algemene voorwaarden op ieder moment te wijzigen en/of aan te passen voor toekomstige bestellingen. Op lopende bestellingen gelden de voorwaarden die van toepassing waren op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst.

Definities:
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Webshop Postzegels Kopen: De webwinkel van Postzegels Kopen, waar de producten worden aangeboden en verkocht.
Klant : Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die een bestelling doorgeeft via de webshop van Postzegels Kopen.
Bestelling : De aanvraag door de klant van een verkoopovereenkomst tussen Postzegels Kopen en de klant van de webshop Postzegels Kopen met betrekking tot de producten die worden aangeboden op deze webshop.
Producten : Alle goederen die door Postzegels Kopen worden aangeboden die het onderwerp kunnen vormen van één of meerdere overeenkomsten.

Bedrijfsgegevens:
Maatschappelijke zetel:
Postzegels Kopen, Geert Boel, Dries 55, B-9112 Sinaai.
Ondernemingsnummer (BTW) : BE 0821.910.890
E-mail: info@filabo.be    Tel: ++32 (0) 474 92 96 06
Uitbatingsadres:
Postzegels Kopen, Geert Boel, Dries 55, B-9112 Sinaai.
E-mail: info@filabo.be Tel: ++32 (0) 773 34 27
Contact:
Postzegels Kopen, Peter Eyckmans, Dries 55, B-9112 Sinaai
E-mail: ino@filabo.be     Tel: ++32 (0) 468 32 76 35

Aanbiedingen en overeenkomsten:
Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat er een e-mail wordt verzonden naar het door de klant opgegeven e-mailadres ter bevestiging van zijn bestelling.
De klant en Postzegels Kopen komen uitdrukkelijk overeen dat er een geldige overeenkomst tot stand kan komen door gebruik te maken van elektronische communicatievormen. Met name ook het ontbreken van een normale handtekening doet geen afbreuk aan de verbindende kracht van de overeenkomst.
De elektronische bestanden van Postzegels Kopen gelden als een vermoeden van bewijs.
De webshop van Postzegels Kopen behouden zich het recht bestellingen te weigeren in volgende gevallen :
- bij het niet voorradig zijn van een product
- bij ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw van de klant
- bij overmacht

Prijzen:
Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro en zijn inclusief BTW. De prijs vermeld in de e-mail ter bevestiging van de bestelling is de prijs verschuldigd door de klant (eventueel vermeerderd met verzend of betaalkosten).
Postzegels Kopen houdt zich het recht voor om prijzen van producten te wijzigen op elk moment, echter de producten worden steeds gefactureerd op basis van de geldende prijzen op het moment van de totstandkoming van een overeenkomst.

Betaling:
Online betalingen gebeuren via de betaalprovider Mollie. U kan online betalen met Bancontact en bankoverschrijving..
U kan tevens cash betalen bij ophalen van de goederen in ons uitbatingsadres.
Online betalingen :
Een bestelling wordt uitgevoerd van zodra wij akkoord krijgen van de instelling voor de beveiligde bankbetaling en Mollie.
Bij ophalen :
U betaald het verschuldigd bedrag cash bij het ophalen van de bestelling in ons uitbatingsadres.
Betaalgegevens:
Postzegels Kopen, Dries 55, 9112 Sinaai, België
Rekeningnummer : IBAN : BE11 0689 0691 3348 BIC : GKCC BE BB
Bank : Belfius , Dries 51, 9112 Sinaai
Bij laattijdige betaling door de klant is Postzegels Kopen bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Levering en Levertermijn:
Postzegels Kopen streeft ernaar bestellingen die geplaatst en betaald werden zo snel mogelijk te verzenden. Doorgaans wordt er binnen de 3 werkdagen na volledige betaling verzonden. Deze levertijden gelden als indicatie en derhalve kunnen hieraan geen rechten ontleend worden.
Indien een product niet in voorraad is  wordt de klant via e-mail geïnformeerd over een latere leveringsdatum. Indien de klant niet akkoord gaat met de vertraging kan het bestelde product geannuleerd worden. Het geannuleerde product wordt terugbetaald op het door de klant opgegeven rekeningnummer.
Van zodra de te leveren producten geleverd zijn op het opgegeven leveradres gaat het risico, voor wat de geleverde producten betreft, over op de klant.
Verzendkosten:
De verzending van producten besteld bij Postzegels kopen is ten allen tijde GRATIS .
Bij het afronden van uw bestelling krijgt U een duidelijk overzicht van de verzendmogelijkheden. 

Terugzendingen:
Elke klant kan binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van een product het product terugzenden. In dit geval vragen wij U om ons onmiddellijk te verwittigen via e-mail en de producten terug te sturen binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering. Wij vragen U om in deze e-mail aan te geven welk product U wenst terug te zenden vergezeld van een tracking nummer en uw rekeningnummer voor de terugbetaling. Terugzenden van een product kan enkel wanneer de verpakking onbeschadigd is en het product niet is gebruikt. De verzendkosten en het risico van het terugzenden van een product zijn volledig ten laste van de klant.
Van zodra de goederen terug in ons bezit zijn betalen wij uw aankoop binnen de 14 dagen terug.
Bij terugzending van producten dient U het pakket terug te zenden naar het volgende adres : Filabo, Dries 55, 
B-9112 Sinaai.

Herroepingsrecht:
Elke klant kan binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van een product verzaken van de aankoop van een product zonder opgave van een motief en zonder betaling van een boete. Voor terugzendingen zie hierboven.

Privacy:
Voor de communicatie met onze klanten en de vlotte afhandeling van bestellingen en leveringen houden wij een aantal persoonsgegevens bij. Wij verbinden ons ertoe de gegevens van onze klanten nooit door te geven aan derden. U kan op eender welk moment uw persoonsgegevens inkijken, wijzigen of schrappen. Dit kan door een e-mail te sturen naar Postzegels Kopen met uw vraag tot wijziging of schrapping.

Copyright:
Op alle foto's, afbeeldingen en teksten op de website van Postzegels Kopen is copyright van toepassing. Dit geldt voor alle afbeeldingen, ongeacht de manier van verspreiden of de vorm waarin ze geleverd zijn. Geen enkele afbeelding of tekst mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, foto van foto, microfilm, digitaal of op welke andere wijze ook zonder voorafgaandelijke en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Postzegels Kopen.

Toepasselijk recht:
Indien er moeilijkheden ontstaan tijdens de uitvoering van een overeenkomst verbinden de klant en Postzegels Kopen zich ertoe, alvorens gerechtelijke stappen te zetten, de mogelijkheden te onderzoeken tot een minnelijke schikking te komen. Indien dit geen oplossing biedt is enkel de rechtbank van Antwerpen bevoegd.
De overeenkomsten en alle juridische verslagen tussen de klant en Postzegels Kopen zijn onderworpen aan het Belgisch recht.

Afdrukken


                                                                                                      
                                                                                                                                             
     
                                                                                                                          
Alle prijzen zijn Inclusief BTW - Algemene voorwaarden - Privacyverklaring
Webshop gemaakt met EasyWebshop